Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / Projekt EU peníze střední školám končí - závěrečná monitorovací zpráva byla schválena

Projekt EU peníze střední školám končí - závěrečná monitorovací zpráva byla schválena

Závěrečná monitorovací zpráva projektu s názvem Inovace a zkvalitnění výuky, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34­.0929, realizovaného v rámci EU peníze školám OP VK, byla schválena dne 11. 11. 2014. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100% poskytnuté částky dotace, jsou vynaložené výdaje v celkové výši 1 141 774,00 Kč považovány za způsobilé.

Můžeme tedy konstatovat, že se nám podařilo ve všech aspektech naplnit cíle projektu, které jsme si vytyčili v projektovém záměru.

To znamená, že jsme prostřednictvím zvolených šablon individualizace (IV/1) a inovace (II/2, III/2, V/2) podpořili pedagogy, žáky, proces vzdělávání i celkový rozvoj a atraktivitu školy, a to v souvislosti s pedagogickou činností i materiálními podmínkami. Pedagogům projekt pomohl inovovat a rozvíjet výukové materiály a zapojovat výukové postupy včetně těch, které využívají moderní výukové trendy a ICT a zlepšily se i materiální podmínky pedagogů. Žákům, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, byly vytvořeny podmínky pro rozvoj individuálních schopností, pro zvýšení efektivity rozvoje ve zvolených tématech a oblastech, a tím i pro zvýšení zájmu žáků o výuku i jejich konkurenceschop­nost. A v neposlední řadě pro proces vzdělávání byl splněn cíl inovace, zkvalitnění a zefektivnění výuky prostřednictvím tvorby a následného používání a ověřování nových vlastních metodických pomůcek a učebních materiálů.

V projektovém období jsme se zaměřili na tyto předměty a oblasti: anglickou, německou a francouzskou konverzaci, fyziku, estetickou výchovu, biologii, dějepis, oblast Člověk a příroda a oblast Člověk a společnost

Finanční prostředky získané z projektu jsme použili na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy (na didaktické pomůcky, na tvorbu výukových materiálů, na výpočetní techniku), zejména v oblastech výuky cizích jazyků, využívání informačně komunikačních technologií, informační a čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a výuky v oblastech Člověk a příroda, Člověk a společnost. Pořízení moderní technologie zlepšilo i konkurences­chopnost našich žáků, dojde k celkovému rozvoji školy a zvýší se její atraktivita.

Závěrečná statistika:

  • celková dotace 1 141 774 Kč (nákupy 742 153 Kč, odměny a administrace 399 621 Kč)
  • období 24 měsíců (1.9.2012 – 31.8.2014)
  • 5 monitorovacích zpráv, žádná nebyla vrácena k nápravě
  • 13 šablon (2× II/2, 5× III/2, 2× IV/1, 4× IV/2)
  • 16 učitelů (13 učitelů-autorů, 1 přímý učitel, 2 koordinátoři)
  • podpořeno 1070 žáků
  • 694 kusů inovovaných vzdělávacích materiálů (5999 stran), žádný nebyl vrácen k nápravě
  • 128 individua­lizovaných hodin matematiky (2× tercie)
  • 420 hodin administrace projektu

Mgr. Petr Borovička koordinátor projektu

14.11.2014, 10:37