Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / EU peníze školám

EU peníze školám

Pozn.: dle zásad projektu zveřejňujeme (ke stažení v přílohách níže) seznamy všech 300 DUM (digitálních učebních materiálů) vytvořených a ověřených v 15 tématických oblastech/sadách s uvedením autorů, které můžete o poskytnutí materiálů požádat e-mailem (viz Kontakty).

Úvodem

Naše škola úspěšně prošla žadatelským procesem a získala dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „EU peníze středním školám“.

Přípravy projektu začaly již na jaře 2012. Po splnění všech kritérií a podmínek jsme se na konci léta stali příjemci dotace ve výši kolem 1,2 milionu Kč, která bude využita jednak na odměny učitelům – autorům vzdělávacích materiálů, ale hlavně na materiální vybavení, což škole umožní nakoupit pomůcky a jiné materiální prostředky v hodnotě téměř 750 tisíc Kč. Doba trvání projektu je nastavena na dva roky, tj. od 1.9.2012 do 31.8.2014.

Cílem a hlavním předmětem projektu je tvorba inovovaných vzdělávacích materiálů a odučení individualizovaných vyučovacích hodin. Hodiny i materiály zapadají do tzv. šablon, kterých je celkem osm a škola si z nich vybírá dle svých priorit popsaných v projektovém záměru. Naším záměrem je ve škole odučit 128 vyučovacích individualizovaných hodin matematiky a pro naše studenty vytvořit celkem 684 nových vzdělávacích materiálů v nejrůznějších předmětech a tématických oblastech.

Petr Borovička, koordinátor projektu

MŠMT o projektu EU peníze středním školám obecně

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Podporou osmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • odborné kompetence
  • finanční gramotnost
  • inkluzívní vzdělávání
  • mentoring

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků SŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence. Zapojením pedagogických pracovníků a žáků do odborných stáží se posílí praktické zkušenosti a odborné kompetence.

Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 1,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny střední školy a konzervatoře v ČR, mimo území hlavního města Prahy. O finanční dotaci si může škola požádat předložením projektové žádosti. Žádosti bude možné předkládat v rámci průběžné výzvy na oblast 1.5. Výzva potrvá až do vyčerpání celé částky, tj. 1,5 mld. Kč, nejdéle však do 30. června 2012.

Projektovou žádost není nutné složitě a komplikovaně vytvářet. MŠMT připravilo hotové vzory tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků nakombinují a tím projektovou žádost sestaví.

MŠMT nastavilo sestavení i realizaci projektu tak, aby ji školy zvládly samostatně. Není tedy nutné využívat soukromých poradenských firem a MŠMT toto ani nedoporučuje. Primárně by měla být finanční dotace využita ve prospěch školy – žáků a pedagogů.

Projekt EU peníze středním školám se v důsledku unijních pravidel netýká pražských středních škol a konzervatoří (hl.m. Praha nesplňuje podmínky stanovené Cílem Konvergence).

MŠMT

Soubory ke stažení

Fyzika 1 Energie.PDF516.7 kB1642 stažení
Estetická výchova 3 Dějiny výtvarného umění a filmu.pdf539.5 kB1416 stažení
Fyzika 2 Pohyby těles, síla, kapaliny a plyny.pdf533.1 kB1391 stažení
Fyzika 3 Těleso a látka, jednotky a veličiny, elektřina a magnetismus.pdf547.1 kB1405 stažení
Literatura 2 Dějiny české literatury pro 4. ročníky.pdf517.7 kB1413 stažení
Biologie 3 Rostliny III.pdf519 kB1609 stažení
Dějepis 1 Vrcholný středověk v Čechách.pdf523 kB1409 stažení
Dějepis 2 Od objevení Ameriky po Bílou horu.pdf541.8 kB1383 stažení
Dějepis 3 Třicetiletá válka a novověk.pdf535.1 kB1396 stažení
Estetická výchova 1 Dějiny umění.pdf508.4 kB1378 stažení
Anglický jazyk 1 Člověka a jeho svět.pdf509.3 kB1407 stažení
Anglický jazyk 2 Člověk a společnost.pdf511.3 kB1391 stažení
Anglický jazyk 3 Geografické rozhledy.pdf510.1 kB1377 stažení
Biologie 1 Život na Zemi, viry, bakterie a houby.pdf517 kB1394 stažení
Biologie 2 Rostliny II.pdf522.4 kB1601 stažení